NiceBooks.digital

ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Afwijking van deze voorwaarden kan enkel mits schriftelijke overeenkomst. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.

Artikel 1 - Definities
Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren. Periodieke opdracht is een opdracht bestaande uit meerdere deelopdrachten (bv. tijdschrift) maar ook terugkerend werk waarvoor specifieke levertermijnen werden afgesproken. Model is afhankelijk van het productieproces het ontwerp, de maquette, de dummy, de tekening, de schets, de mockup of het voorbeeld uit een vorige productie.

Artikel 2 - Studiekosten
Alvorens adviezen, voorstellen en/of modellen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling. Plaatst de opdrachtgever uiteindelijk geen bestelling, dan geldt dit voorschot als vergoeding voor de studiekosten.

Artikel 3 - Offertes
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maanden. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 - Bestellingen
Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of model te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Bij het plaatsen van de bestelling moet de opdrachtgever elke wijziging/afwijking t.o.v. de oorspronkelijke offertegegevens schriftelijk aan de leverancier overmaken. Deze wijzigingen zullen worden verrekend. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Hij wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten. Aankoopvoorwaarden opgemaakt door de opdrachtgever zijn enkel geldig indien de leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 5 - Speciale vereisten
Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. De opdrachtgever is verplicht om bij de prijsaanvraag en de bestelling alle informatie die noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de realisatie van de opdracht, kenbaar te maken aan de leverancier. Speciale vereisten zoals lichtechtheid van de inkt, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag en de bestelling door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van de prijs en productietermijn. De leverancier zal bij de keuze van de grondstoffen/materialen rekening houden met deze speciale vereisten. Testen op het gecombineerd gebruik van deze grondstoffen/materialen zijn nooit inbegrepen in de prijs.

Artikel 6 - Indexering
Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Artikel 7 - Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. De wens om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag en de bestelling vermeld worden. Bij verzoek om herfacturatie zal een meerkost aangerekend worden.

Artikel 8 - Auteursrecht
Wanneer de leverancier bij het uitvoeren van de opdracht een werk creëert dat auteursrechtelijk beschermd is, behoudt hij de rechten op dit werk. De overdracht van het materiële of digitale product, betekent niet dat de rechten op dit product overgedragen worden. De leverancier heeft steeds het recht om zijn werk opnieuw te gebruiken, tenzij wanneer hij met de opdrachtgever een exclusiviteitscontract heeft gesloten.

Artikel 9 – Vrijwaring van de leverancier
De opdrachtgever waarborgt bij het geven van een opdracht tot de reproductie van eender welk element dat door hem aangeleverd wordt, dat hij over het reproductierecht beschikt en de toelating tot reproductie kan geven. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot dit recht van reproductie en de exploitatie ervan. Hij zal de leverancier volledig schadeloos stellen indien dergelijke aanspraken gegrond zouden zijn. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software.

Artikel 10 - Vermelding naam leverancier
De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam en een referentie van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

Artikel 11 - Clausule van confidentialiteit
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, methodes en knowhow alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract, enkel te gebruiken voor de uitvoering van het contract. Ander gebruik of verspreiding is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van de andere partij. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 12 - Eigendom productie-elementen
De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft, ook al zijn zij in rekening gebracht.

Artikel 13 - Proef
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige of digitale proef. Verzorgde proeven, bv. kleurgetrouwe proeven op het besteld papier/karton of modellen worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een “goed voor order” te hebben gegeven.

Artikel 14 - Correcties
De opdrachtgever levert een foutloos bestand aan. De mondeling opgegeven wijzigingen alsook de wijzigingen die de leverancier dient aan te brengen in door de opdrachtgever aangeleverde bestanden worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever de leverancier verzoekt aangeduide correcties uit te voeren, is de leverancier niet aansprakelijk voor niet aangeduide fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht/gevraagd, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk” of “goed voor afwerking”.

Artikel 15 - Goed voor order / goed voor druk / goed voor afwerking
De opdrachtgever is gehouden de van de leverancier ontvangen proeven en modellen volledig en zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. De opdrachtgever controleert de geschiktheid, hij alleen kent het werkelijke gebruik (inclusief maar niet beperkt tot gewicht van inhoud en puntbelasting, formaat, bladspiegel, stapelwijze, temperatuur, impositie, en andere technische functionaliteiten). Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor order”, “goed voor druk”, desgevallend “goed voor afwerking” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor alle tijdens of na het drukken of afwerken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor order”, “goed voor druk” of “goed voor afwerking” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 16 - Materialen van de opdrachtgever - Beschikking
Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt aan de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt aan de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 17 - Materialen van de opdrachtgever - Halffabricaten
Bij de levering van materialen of halffabricaten door de opdrachtgever moet de leverancier direct kennis kunnen nemen van volgende zaken: het aantal exemplaren, het palletnummer, naam opdrachtgever, naam opdracht, de taal, het model, looprichting papier/karton, de marge, het lastenboek, ... Deze gegevens moeten in overeenstemming zijn met de vermeldingen op de bestelbon. Controle en identificatie door de leverancier moeten steeds mogelijk zijn. De leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor het aantal drukvellen/exemplaren, nadat hij het aantal bij het verwerken heeft kunnen controleren. Behoudens opzet of zware fout kan de leverancier niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van een aanzienlijke hoeveelheid in de hem toegezonden aantallen. Voorts kan de leverancier op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken aan de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen. Het nodige aantal vellen moet aan het adres van de leverancier worden geleverd met goede aanleg, goede looprichting en ingeslagen zoals met de leverancier is overeengekomen. Indien de opdrachtgever hiervan afwijkt, worden de daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht. De kosten veroorzaakt door een niet-conforme levering worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Bij levering van materialen of halffabricaten door de opdrachtgever blijft de verpakking eigendom van de opdrachtgever. Deze laatste is aansprakelijk voor de afvalbehandeling en draagt de kosten ervan. Bij toelevering van materialen en halffabricaten moet de opdrachtgever een aantal extra exemplaren ter beschikking van de leverancier stellen. Uitgezonderd specifieke technische voorschriften, stelt de opdrachtgever een minimum van 500 exemplaren ter beschikking van de leverancier, zodat correct ingesteld kan worden. Deze hoeveelheid geldt per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering van grondstoffen. De inschiet en afval van deze materialen worden eigendom van de leverancier. De toelevering van materialen en halffabricaten door de opdrachtgever geschiedt in de onderneming van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De leverancier zal de kosten van stockage, bijbehorende administratie- en controlekosten in rekening brengen.

Artikel 18 - Materialen van de opdrachtgever - Bewaring en risico
De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, stansvormen, modellen, programma’s, digitale (gegevens) bestanden, halffabricaten, ... van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De kosten voor bewaring worden aan de opdrachtgever aangerekend. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in dat geval aan de opdrachtgever aangerekend met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 19 - Materialen van de opdrachtgever - Verzekering
Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s van bewaring te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, maar nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade, zoals o.a. winst- of omzetderving, verlies aan reputatie, verlies aan klanten, …

Artikel 20 - Periodieke opdrachten - Opzeg
De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.
Opzeggingstermijn:
• 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500,00 EUR (excl. BTW);
• 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000,00 EUR (excl. BTW);
• 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000,00 EUR (excl. BTW) of meer.

Artikel 21 - Afwijkingen
Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Geringe afwijkingen bij kleurendruk, evenals schakeringsverschillen in papier/karton en bindmateriaal, kunnen geen reden tot afkeuring zijn. Voor papier, karton en boekbindersmateriaal aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De volkomen overeenstemming van het register wordt niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk of bij eerdere leveringen toegestane afwijkingen moeten worden toegelaten. De leverancier mag 10 % (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20 % (met een minimum van 250 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. In geval van gekleefd karton geldt een afwijking van 50 % bij partijen van minder dan 500 stuks. Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering. In geval van terugkerend werk zijn er geen beperkingen m.b.t. de meer- of minderaantallen. De minder- of meer exemplaren worden verrekend tegen de prijs per exemplaar zoals vermeld op de
offerte/orderbevestiging.

Artikel 22 - Leveringsmodaliteiten
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen, uitgedrukt in Belgische werkdagen, gelden slechts ten indicatieven titel en beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van alle nodige en goedgekeurde elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van het “goed voor order”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. Indien de levering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld, mag de leverancier factureren op het tijdstip van de oorspronkelijk afgesproken leveringsdatum. De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier, ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever, zelfs indien de leverancier het transport organiseert. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat laatste geval dient de eerste afname te geschieden binnen twee maanden na de opdracht van de klant tot productie of tot aankoop van grondstoffen en de laatste afname uiterlijk negen maanden na deze opdracht. De leverancier heeft dan ook het recht om de kostprijs van de aangekochte grondstoffen uiterlijk na twee maanden te factureren en de totaal bestelde hoeveelheid uiterlijk na negen maanden te factureren alsook de goederen te vernietigen indien de opdrachtgever geen schriftelijke instructies heeft overgemaakt.

Artikel 23 - Annulering
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de reeds door de leverancier geleverde prestaties en kosten (zoals de reeds bestelde grondstoffen en onderaannemingen), vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 100,00 EUR (excl. BTW). Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.

Artikel 24 - Betaling
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of het “goed voor druk” of het “goed voor afwerking” en het saldo bij de levering. De uitvoering van de opdracht kan geschorst worden totdat de leverancier het betreffende voorschot ontvangen heeft. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.

Artikel 25 - Vervaldag
De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag (standaard 30 dagen na factuurdatum) in de onderneming van de leverancier. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 100,00 EUR (excl. BTW). De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever, alsook de uitvoering van lopende contracten te schorsen.

Artikel 26 - Retentierecht en eigendomsvoorbehoud
De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld. De opdrachtgever verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch te verpanden, noch aan derden af te staan, zolang zij eigendom zijn van de leverancier.

Artikel 27 - Klachten
Bij ontvangst van de goederen dient de opdrachtgever zichtbare gebreken onmiddellijk te vermelden op de verzendingsnota of op een gelijkwaardig document en de leverancier foto’s van deze gebreken te bezorgen. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis van een uitnodiging tot inontvangstname, vanaf de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Foutieve opslag of gebruik van de goederen door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van de leverancier uit. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Klachten wegens niet-zichtbare gebreken dienen, onmiddellijk na vaststelling, gedetailleerd omschreven en aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk binnen zes maanden na inontvangstname van de goederen door de opdrachtgever. Gebreken aan minder dan 3 % van de aangerekende hoeveelheid exemplaren kunnen nooit leiden tot terugname of terugbetaling. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden in hun originele verpakking, na schriftelijk akkoord van de leverancier en reizen steeds op kosten en risico van de opdrachtgever. Het akkoord van de leverancier om goederen terug te nemen ter onderzoek, houdt geen erkenning van zijn aansprakelijkheid in. Op straffe vanverval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de factuur.

Artikel 28 - Overmacht
Gevallen van overmacht en, meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, fouten in grondstoffen of materialen, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 29 - Aansprakelijkheid
De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van gebreken in modellen en materialen die de opdrachtgever hem leverde. Ook is hij niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van materialen die door de opdrachtgever gekozen werden. In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen. Is dit niet mogelijk, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het terugnemen van de niet-bruikbare exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs per exemplaar zoals vermeld op de offerte of orderbevestiging. Vergissing of slechte uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bv. winst- of omzetderving, verlies aan reputatie, verlies aan klanten, … De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 30 - Bevoegdheid
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoren.

Artikel 30
Van zodra uw bestelling ontvangen is, zal uw kaart meteen gedebiteerd worden